Regulamin - LemonRoom

REGULAMIN

Sklep dostępny pod adresem www.LemonRoom.pl dokłada wszelkich starań, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

I. Definicje regulaminowe

II. Postanowienia wstępne regulaminu

III. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

IV. Zapłata ceny

V. Realizacja dostawy towaru

VI. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

VII. Procedura składania reklamacji

VIII. Gwarancja

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

X. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje regulaminowe

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

b. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

c. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.LemonRoom.pl

d. SPRZEDAWCA – Adam Kłodziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  LemonRoom Adam Kłodziński, z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy 20/13, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP: 123-052-31-10 oraz REGON: 147291035  wpisana do CEIDG

e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.LemonRoom.pl i/lub zawierająca umowę o świadczenie usługi elektronicznej

f. USŁUGODAWCA – Adam Kłodziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  LemonRoom Adam Kłodziński, z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy 20/13, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP: 123-052-31-10 oraz REGON: 147291035  wpisana do CEIDG

g. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

h. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

i.  UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

j. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

l. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

m. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.LemonRoom.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

 

II. Postanowienia wstępne regulaminu

1.  Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.

2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.LemonRoom.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.LemonRoom.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.LemonRoom.pl bez zgody właściciela są zabronione.

4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.LemonRoom.pl jest Adam Kłodziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  LemonRoom Adam Kłodziński, z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy 20/13, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP: 123-052-31-10 oraz REGON: 147291035  wpisana do CEIDG

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.LemonRoom.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa fototapet, naklejek, obrazów i plakatów drukowanych na zamówienie oraz ściennych paneli dekoracyjnych.

6. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

7.  Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U z 2014 r. nr.  Poz 827) o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.  W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11.  W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

1.  Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

2.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

3.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.LemonRoom.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.  Użytkownik, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówień, powinien podać następujące dane:

a.     imię,

b.     nazwisko,

c.     adres (ulica, nr domu),

d.     kod pocztowy,

e.     miasto,

f.      kraj;

g.     adres e-mail,

h.     numer telefonu.

5.  Oprócz danych wskazanych w ustępie powyżej, użytkownik opcjonalnie może uzupełnić dodatkowe pola formularza:

a.   nazwa firmy - dotyczy klientów nie będących konsumentami,

b.   numer NIP - dotyczy klientów nie będących konsumentami,

c.   uwagi do zamówienia.

6. Opcjonalnie użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.

7. W sytuacji, gdy dane użytkownika podane podczas składania zamówienia ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

8.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta tj. od tego momentu klient jest związany swoim oświadczeniem.

9. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.

10.  Oferowana na stronie www.LemonRoom.pl usługi druku są jedynie motywami wzorcowymi. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, ale zgodną z motywem cyfrową kopię.

11. Każda zamówiona usługa druku jest skonfigurowana przez klienta przy użyciu dostępnych narzędzi na stronie, według jego życzeń. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji.

12. Z uwagi na możliwość zafałszowywania realnego wyglądu wydruków na skutek ustawień monitora Sprzedawca dopuszcza możliwość przesłania próbki danego wydruku przed wykonaniem zlecenia celem weryfikacji przez Użytkownika jakości jako sprzedaży na próbę zgodnie z art. 592 §1 i §2 kpc. Brak stosownego oświadczenia przed upływem 7 dni od otrzymania próbki uważa się za potwierdzenie prawidłowej jakości wydruku.

13. Klient może również złożyć zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych poprzez wysłanie wiadomości e-mail, Klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

14. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

15. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

16. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

17. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji, informację o przyjęciu zamówienia.

Wiadomość, wysłana do Klienta zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III.17, a także poprzez

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

19. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin dokonania przelewów na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi maksymalnie 7 dni liczonych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia.

20. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

21. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.LemonRoom.pl Zazwyczaj realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 3-14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty, w zależności od produktu. Termin realizacji jest podany na stronie każdego produktu. W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta e-mailem. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Klienta. Zazwyczaj dostawa towaru przez podmiot realizujący wysyłkę odbywa się do 2 dni roboczych. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

22. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

23. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

24. W sytuacji, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.

25. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

26. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

27. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia (laminowania).

28. Fototapety, obrazy na płótnie są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta.

29. W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza on, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie, gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

IV. Zapłata ceny

1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze Sprzedawcą.

2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.LemonRoom.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Wszystkie uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.LemonRoom.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT.

4. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków + jednego dłuższego boku jest większa niż 385 cm koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Działem Obsługi Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@lemonroom.pl

5. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto bankowe;

b. płatność przelewem poprzez system PayU;

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedającego:

mBank 20 1140 2004 0000 3302 7521 3009

6. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

7. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

9. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.

10. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.

 

V. Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru zamówienia przez Klienta bezpośrednio z miejsca wykonania, znajdującego się na terenie Polski.

3.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.  Zaleca się, aby Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki i przedstawienie odpowiedniego protokołu ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

6.  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

7.  W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

 

VI. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość,  może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@lemonroom.pl.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że wskaże inny sposób zwrotu.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego.  

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Fototapety, obrazy na płótnie są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też, na podstawie art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje w tych przypadkach uprawnienie do odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny.

 

VII. Procedura składania reklamacji

1. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia (laminowania).

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru.

4. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi, nie przysługuje.

5. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

7. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed jego montowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed dokonaniem montażu. W innym wypadku produkt w stanie nienaruszonym nie może zostać przesłany, co jest jednoznaczne z niemożliwością reklamacji wad, które powinny być zgłoszone przed montażem.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

10. Sprzedawca nie odpowiada za brak użyteczności towaru z przyczyn nieleżących po stronie samego towaru.

11.  Szkody, które powstały w skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.

 

VIII. Gwarancja

1.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VIII regulaminu „Procedura składania reklamacji”.

4. Sprzedawca udostępnia na stronie instrukcję montażu. Przedstawione w instrukcji informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w instrukcji są oparte na wiedzy i doświadczeniu Sprzedawcy, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach. Sprzedawca nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy,

 

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz.

2.  Z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

4. Do korzystania ze sklepu internetowego www.LemonRoom.pl, tj. pomyślnego zawierania umów o świadczenie usługi elektronicznej i/lub umów sprzedaży, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową wraz z dostępem do poczty elektronicznej. Zalecane jest również włączenie obsługi Java Script oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookies” oraz ustawienie poniższych parametrów w  rozdzielczości monitora: 1024x768 pikseli.

5.  Usługodawca zaleca korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych:

a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

b. Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

c. Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej.

6. Usługobiorcy nie wolno:

a. korzystać z kont innych usługobiorców bez zgody innego usługobiorcy;

b. naruszać prawa osób trzecich, w tym praw autorskich; c. dostarczać i /lub rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności pornografii czy  nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji;

d. korzystać z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

e. rozsyłać lub umieszczać w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

X. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez LemonRoom.pl. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów LemonRoom.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez LemonRoom.pl. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez LemonRoom Adam Kłodziński, z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Powstańców Warszawy 20/13, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP: 123-052-31-10 oraz REGON: 147291035, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. Spółce R2G Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, Warszawa (kod pocztowy: 02-797), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000335110, o kapitale zakładowym w wysokości 56.900 zł, numer NIP: 701-019-48-77, numer Regon: 141963798, reprezentowaną przez: Grzegorza Iwaniuka – członka zarządu oraz Radosława Nawrockiego – członka zarządu; Federal Express spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Raben Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gątkach – gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji, o którym mowa w § 5 punkt 6 niniejszego Regulaminu. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z LemonRoom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lemonroom.pl bądź telefonicznie pod nr 882 160 777 / 882 164 777 lub w panelu klienta na stronie www.lemonroom.pl
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z LemonRoom w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 8. LemonRoom.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu  i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się pod linkiem: klauzula informacyjna

XII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może nie zaprzestać zawierania umów ze sklepem.

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego  wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

a. telefon: 882 160 777,

b. e-mail: kontakt@lemonroom.pl,

c. pisemnie na adres: LemonRoom Adam Kłodziński, ul. Powstańców Warszawy 20/13, 05-500 Piaseczno 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www. LemonRoom.pl Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


http://www.efs.gov.pl/

Sklep internetowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2022 LemonRoom.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. | realizacja: egzyl.pl